Chiều dài thùng: 4,45 m

Chiều dài thùng: 4,35 m

Kinh Doanh Xe: 0933 805 902
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0933 800 222
Cung Cấp Phụ Tùng: 0903 892 892